Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về bắt vịt nhổ sạch lông...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về bắt vịt nhổ sạch lông

Tiết canh làm được vài ba dĩa

Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.
"Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về bắt vịt nhổ sạch lông Tiết canh làm được vài ba dĩa Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận