Nếu bạn không lắng nghe khách hàng của mình người khác sẽ làm điều...

Nếu bạn không lắng nghe khách hàng của mình, người khác sẽ làm điều đó.
If you don’t listen to your customers, someone else will.
"Nếu bạn không lắng nghe khách hàng của mình, người khác sẽ làm điều đó. If you don’t listen to your customers, someone else will."
Danh ngôn kinh doanh Sam Walton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận