Nếu bạn không cho mình là một người chiến thắng thì bạn không thể...

Nếu bạn không cho mình là một người chiến thắng, thì bạn không thể hành động như một người chiến thắng.
-
If you don't see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner.
"Nếu bạn không cho mình là một người chiến thắng, thì bạn không thể hành động như một người chiến thắng. - If you don't see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner."
Danh ngôn hành động Zig Ziglar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận