Nếu bạn có những cảm xúc mãnh liệt về điều gì đó xảy ra...

Nếu bạn có những cảm xúc mãnh liệt về điều gì đó xảy ra trong quá khứ, chúng có thể gây trở ngại cho khả năng sống trong hiện tại của bạn.
-
If you are carrying strong feelings about something that happened in your past, they may hinder your ability to live in the present.
"Nếu bạn có những cảm xúc mãnh liệt về điều gì đó xảy ra trong quá khứ, chúng có thể gây trở ngại cho khả năng sống trong hiện tại của bạn. - If you are carrying strong feelings about something that happened in your past, they may hinder your ability to live in the present."
Danh ngôn thời gian Les Brown
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận