My life is every moment of my life It is not a culmination of...

My life is every moment of my life. It is not a culmination of the past.
"My life is every moment of my life. It is not a culmination of the past."
Danh ngôn cuộc sống Hugh Leonard
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >