Một từ Giải phóng chúng ta khỏi tất cả những sức nặng và đau...

Một từ 
  Giải phóng chúng ta khỏi tất cả những sức nặng và đau đớn của đời:
  Đó là yêu thương.
One word 
  Frees us of all the weight and pain of life:  
  That word is love.
"Một từ Giải phóng chúng ta khỏi tất cả những sức nặng và đau đớn của đời: Đó là yêu thương. One word Frees us of all the weight and pain of life: That word is love."
Danh ngôn về yêu thương Sophocles
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận