Mỗi trải nghiệm mà ta đã trải qua đến cuối cùng đều tốt cho...

Mỗi trải nghiệm mà ta đã trải qua đến cuối cùng đều tốt cho chúng ta. Đây là thái độ đúng và chúng ta cần phải nhìn trải nghiệm của mình theo hướng đó.
Each experience through which we pass operates ultimately for our good. This is a correct attitude to adopt and we must be able to see it in that light.
"Mỗi trải nghiệm mà ta đã trải qua đến cuối cùng đều tốt cho chúng ta. Đây là thái độ đúng và chúng ta cần phải nhìn trải nghiệm của mình theo hướng đó. Each experience through which we pass operates ultimately for our good. This is a correct attitude to adopt and we must be able to see it in that light."
Danh ngôn cuộc sống Henry S. Haskins
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận