Luật đơn giản khi ứng phó với những người khó ở cùng là hãy...

Luật đơn giản khi ứng phó với những người khó ở cùng là hãy nhớ rằng người này đang cố gắng thể hiển sự ưu việt của mình; và bạn phải ứng phó với anh ta từ quan điểm đó.
-
A simple rule in dealing with those who are hard to get along with is to remember that this person is striving to assert his superiority; and you must deal with him from that point of view.
"Luật đơn giản khi ứng phó với những người khó ở cùng là hãy nhớ rằng người này đang cố gắng thể hiển sự ưu việt của mình; và bạn phải ứng phó với anh ta từ quan điểm đó. - A simple rule in dealing with those who are hard to get along with is to remember that this person is striving to assert his superiority; and you must deal with him from that point of view."
Danh ngôn tính cách Alfred Adler
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận