Lòng cả tin của người phụ nữ vốn là mầm mống gây nên điều...

Lòng cả tin của người phụ nữ vốn là mầm mống gây nên điều bất hạnh sau này.
"Lòng cả tin của người phụ nữ vốn là mầm mống gây nên điều bất hạnh sau này."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận