Life s enchanted cup sparkles near the brim Đời là cái chén nhiệm màu...

Life’s enchanted cup sparkles near the brim. 
 Đời là cái chén nhiệm màu lấp lánh gần tới miệng.
"Life’s enchanted cup sparkles near the brim. Đời là cái chén nhiệm màu lấp lánh gần tới miệng."
Danh ngôn cuộc sống Lord Byron
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >