Lịch sử sản phẩm chưng cất của những lời đồn History a distillation of...

Lịch sử, sản phẩm chưng cất của những lời đồn.
-
History, a distillation of rumour.
"Lịch sử, sản phẩm chưng cất của những lời đồn. - History, a distillation of rumour."
Danh ngôn văn hóa Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận