Kim loại vì cứng mà hay gẫy nước vì mềm mà được vẹn toàn...

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.
"Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh

Thêm nội dung

Xem thêm >