Không sự thay đổi hoàn cảnh nào có thể sửa chữa khiếm khuyết trong...

Không sự thay đổi hoàn cảnh nào có thể sửa chữa khiếm khuyết trong bản tính.
-
No change of circumstances can repair a defect of character.
"Không sự thay đổi hoàn cảnh nào có thể sửa chữa khiếm khuyết trong bản tính. - No change of circumstances can repair a defect of character."
Danh ngôn tính cách Ralph Waldo Emerson
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận