Không có lao động mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng Nhưng khi...

Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.
-
Without work, all life goes rotten. But when work is soulless, life stifles and dies.
"Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết. - Without work, all life goes rotten. But when work is soulless, life stifles and dies."
Danh ngôn công việc Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận