Không có con đường dẫn đến hạnh phúc hạnh phúc chính là con đường...

Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường.
"Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường."
Lời Phật Dạy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận