Không có âm nhạc cuộc đời chỉ là một sai lầm Without music life...

Không có âm nhạc, cuộc đời chỉ là một sai lầm.
Without music, life would be a mistake.
"Không có âm nhạc, cuộc đời chỉ là một sai lầm. Without music, life would be a mistake."
Danh ngôn cuộc sống Friedrich Nietzsche
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận