Không ai đạt được thành công đáng kể nếu chưa từng lúc này hay...

Không ai đạt được thành công đáng kể nếu chưa từng lúc này hay lúc khác ở trong hoàn cảnh ít nhất một chân lơ lửng trên bờ thất bại.
No man ever achieved worth-while success who did not, at one time or other, find himself with at least one foot hanging well over the brink of failure.
"Không ai đạt được thành công đáng kể nếu chưa từng lúc này hay lúc khác ở trong hoàn cảnh ít nhất một chân lơ lửng trên bờ thất bại. No man ever achieved worth-while success who did not, at one time or other, find himself with at least one foot hanging well over the brink of failure."
Danh ngôn về thành công Napoleon Hill
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận