Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn tức là...

Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn tức là họ muốn bạn giúp đỡ họ.
"Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn tức là họ muốn bạn giúp đỡ họ."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận