Khi con người muốn làm cái máy có thể đi anh ta tạo ra...

Khi con người muốn làm cái máy có thể đi, anh ta tạo ra bánh xe, chẳng có gì giống như một cái chân. Và như vậy, anh ta đã theo chủ nghĩa siêu thực mà không biết điều đó.
-
When man wanted to make a machine that would walk he created the wheel, which does not resemble a leg. In doing this, he was practicing surrealism without knowing it.
"Khi con người muốn làm cái máy có thể đi, anh ta tạo ra bánh xe, chẳng có gì giống như một cái chân. Và như vậy, anh ta đã theo chủ nghĩa siêu thực mà không biết điều đó. - When man wanted to make a machine that would walk he created the wheel, which does not resemble a leg. In doing this, he was practicing surrealism without knowing it."
Danh ngôn khoa học Guillaume Apollinaire
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận