I find my greatest pleasure and so my reward in the work that precedes...

I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success.
 Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.
"I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success. Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công."
Danh ngôn sự nghiệp Thomas Edison
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận