Hóa ra trong cuộc đời không có gì gọi là không thể vượt qua...

Hóa ra trong cuộc đời không có gì gọi là không thể vượt qua, không có gì là không thể quên được. Đến một lúc nào đó ta sẽ có câu trả lời, khiến những việc phải làm đều sẽ làm được.
"Hóa ra trong cuộc đời không có gì gọi là không thể vượt qua, không có gì là không thể quên được. Đến một lúc nào đó ta sẽ có câu trả lời, khiến những việc phải làm đều sẽ làm được."
Danh ngôn cuộc sống Cảm lạnh mùa hè - Vu Thiêm Hâm

Thêm nội dung

Xem thêm >