Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi...

Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào.
-
Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.
"Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào. - Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all."
Danh ngôn công việc Dale Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận