Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng...

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.
-
Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them.
"Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng. - Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them."
Danh ngôn hạnh phúc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận