Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái...

Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.
-
The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.
"Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay. - The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today."
Danh ngôn thời gian Les Brown
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận