Friendship is not something you learn in school But if you haven t learned...

Friendship… is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.
"Friendship… is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything."
Danh ngôn tình bạn Muhammad Ali
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận