Every man dies. Not every man really lives.

Every man dies. Not every man really lives.
"Every man dies. Not every man really lives."
Danh ngôn cuộc sống William Wallace
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >