Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc mà bạn có thể để...

Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc mà bạn có thể để đến ngày kia.
-
Never put off till tomorrow what you can do the day after tomorrow.
"Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc mà bạn có thể để đến ngày kia. - Never put off till tomorrow what you can do the day after tomorrow."
Danh ngôn công việc Mark Twain
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận