Đồng Cống đan rọ đan sàng Đang Lại dệt vải chợ Hàm nhuộm thâm...

Đồng Cống  đan rọ, đan sàng, 
  Đang Lại dệt vải, chợ Hàm nhuộm thâm.
  Trung Lãng thì tráng bánh đa, 
  Ngân Cầu  bánh bỏng, Hưng La  bánh bèo.
"Đồng Cống đan rọ, đan sàng, Đang Lại dệt vải, chợ Hàm nhuộm thâm. Trung Lãng thì tráng bánh đa, Ngân Cầu bánh bỏng, Hưng La bánh bèo."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận