Định nghĩa về nghệ thuật bán hàng là tài năng có thể nhẹ nhàng...

Định nghĩa về nghệ thuật bán hàng là tài năng có thể nhẹ nhàng khiến khách hàng đi theo cách của bạn.
The definition of salesmanship is the gentle art of letting the customer have it your way.
"Định nghĩa về nghệ thuật bán hàng là tài năng có thể nhẹ nhàng khiến khách hàng đi theo cách của bạn. The definition of salesmanship is the gentle art of letting the customer have it your way."
Danh ngôn kinh doanh Ray Kroc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận