Định nghĩa thành công của tôi là sự hoàn thành mục đích của linh...

Định nghĩa thành công của tôi là
"Định nghĩa thành công của tôi là "sự hoàn thành mục đích của linh hồn bạn". My definition of success is "the fulfillment of your soul's purpose.""
Danh ngôn về thành công Jack Canfield
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận