Định nghĩa của thành công là có được nhiều thứ mà tiền có thể...

Định nghĩa của thành công là có được nhiều thứ mà tiền có thể mua, và có được tất cả những thứ mà tiền không thể mua.
The definition of success is getting many of the things money can buy and all the things money can't buy.
"Định nghĩa của thành công là có được nhiều thứ mà tiền có thể mua, và có được tất cả những thứ mà tiền không thể mua. The definition of success is getting many of the things money can buy and all the things money can't buy."
Danh ngôn về thành công Zig Ziglar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận