Điều chúng ta gọi là hạnh phúc là điều chúng ta không biết What...

Điều chúng ta gọi là hạnh phúc là điều chúng ta không biết.
-
What we call happiness is what we do not know.
"Điều chúng ta gọi là hạnh phúc là điều chúng ta không biết. - What we call happiness is what we do not know."
Danh ngôn hạnh phúc Anatole France
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận