Để thành công, chỉ cần giao đúng người đúng việc Warren Buffett

Để thành công, chỉ cần giao đúng người đúng việc
 Warren Buffett
"Để thành công, chỉ cần giao đúng người đúng việc Warren Buffett"
Câu nói của người nổi tiếng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận