Dạy tức là học hai lần .

Dạy tức là học hai lần .
"Dạy tức là học hai lần ."
Danh ngôn giáo dục G. Guibe
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận