Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự...

Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho nàng.
-
Man can never be a woman's equal in the spirit of selfless service with which nature has endowed her.
"Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho nàng. - Man can never be a woman's equal in the spirit of selfless service with which nature has endowed her."
Danh ngôn phụ nữ Mahatma Gandhi
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận