Cuộc sống là tổng của các lựa chọn Life is the sum of all...

Cuộc sống là tổng của các lựa chọn.
Life is the sum of all your choices.
"Cuộc sống là tổng của các lựa chọn. Life is the sum of all your choices."
Danh ngôn cuộc sống Albert Camus

Thêm nội dung

Xem thêm >