Con người làm được ít hơn những gì mình phải làm trừ khi anh...

Con người làm được ít hơn những gì mình phải làm, trừ khi anh ta làm tất cả những gì mình có thể làm.
-
Men do less than they ought, unless they do all that they can.
"Con người làm được ít hơn những gì mình phải làm, trừ khi anh ta làm tất cả những gì mình có thể làm. - Men do less than they ought, unless they do all that they can."
Danh ngôn công việc Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận