Con người chắc chắn là tài sản lớn nhất của một công ty Sản...

Con người chắc chắn là tài sản lớn nhất của một công ty. Sản phẩm của công ty đó là ô tô hay mỹ phẩm không quan trọng. Một công ty chỉ tốt đẹp như mức những người mà nó giữ.
People are definitely a company’s greatest asset. It doesn’t make any difference whether the company’s product is cars or cosmetics. A company is only as good as the people it keeps.
"Con người chắc chắn là tài sản lớn nhất của một công ty. Sản phẩm của công ty đó là ô tô hay mỹ phẩm không quan trọng. Một công ty chỉ tốt đẹp như mức những người mà nó giữ. People are definitely a company’s greatest asset. It doesn’t make any difference whether the company’s product is cars or cosmetics. A company is only as good as the people it keeps."
Danh ngôn kinh doanh Mary Kay Ash
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận