Có thể thấy được tính cách của một người qua cách anh ta nói...

Có thể thấy được tính cách của một người qua cách anh ta nói chuyện.
-
The character of a man is known from his conversations.
"Có thể thấy được tính cách của một người qua cách anh ta nói chuyện. - The character of a man is known from his conversations."
Danh ngôn tính cách Menander
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận