Có phúc lấy được vợ già Vừa sạch cửa nhà lại ngọt cơm canh...

Có phúc lấy được vợ già, 
  Vừa sạch cửa nhà lại ngọt cơm canh. 
  Vô phúc lấy phải trẻ ranh, 
  Nó ăn nó bỏ tung tành nó đi.
"Có phúc lấy được vợ già, Vừa sạch cửa nhà lại ngọt cơm canh. Vô phúc lấy phải trẻ ranh, Nó ăn nó bỏ tung tành nó đi."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận