Có hai cách để chinh phục và nô dịch hóa một đất nước Cách...

Có hai cách để chinh phục và nô dịch hóa một đất nước. Cách thứ nhất là bằng thanh kiếm. Cách thứ hai là bằng nợ nần.
-
There are two ways to conquer and enslave a country. One is by the sword. The other is by debt.
"Có hai cách để chinh phục và nô dịch hóa một đất nước. Cách thứ nhất là bằng thanh kiếm. Cách thứ hai là bằng nợ nần. - There are two ways to conquer and enslave a country. One is by the sword. The other is by debt."
Danh ngôn tiền bạc John Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận