Có hai bài học chính a Cách duy nhất để sinh tồn trong kinh...

Có hai bài học chính: 
  a) Cách duy nhất để sinh tồn trong kinh doanh là có lợi nhuận, trừ phi bạn có nguồn tiền bất tận; 
  b) Đi qua khó khăn và học cách làm tốt hơn lần sau.
There are two key lessons: 
  a) The only way to survive in business is to be profitable, unless you have an unlimited amount of money; 
  b) Get through your difficulty and learn to do better next time.
"Có hai bài học chính: a) Cách duy nhất để sinh tồn trong kinh doanh là có lợi nhuận, trừ phi bạn có nguồn tiền bất tận; b) Đi qua khó khăn và học cách làm tốt hơn lần sau. There are two key lessons: a) The only way to survive in business is to be profitable, unless you have an unlimited amount of money; b) Get through your difficulty and learn to do better next time."
Danh ngôn kinh doanh Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận