Chúng ta không già đi chúng ta chín chắn hơn We don't grow older...

Chúng ta không già đi, chúng ta chín chắn hơn.
We don't grow older, we grow riper.
"Chúng ta không già đi, chúng ta chín chắn hơn. We don't grow older, we grow riper."
Danh ngôn cuộc sống Pablo Picasso

Thêm nội dung

Xem thêm >