Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường...

Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.
-
Moral codes adjust themselves to environmental conditions.
"Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường. - Moral codes adjust themselves to environmental conditions."
Danh ngôn tính cách Will Durant
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận