Chỉ có hai từ sẽ luôn dẫn bạn tới thành công Những từ đó...

Chỉ có hai từ sẽ luôn dẫn bạn tới thành công. Những từ đó là 'có' và 'không'. Chắc chắn bạn đã thành thạo nói 'có'. Vậy hãy luyện tập nói 'không'. Các mục tiêu của bạn phụ thuộc vào điều đó đấy!
There are only two words that will always lead you to success. Those words are yes and no. Undoubtedly, you've mastered saying yes. So start practicing saying no. Your goals depend on it!
"Chỉ có hai từ sẽ luôn dẫn bạn tới thành công. Những từ đó là 'có' và 'không'. Chắc chắn bạn đã thành thạo nói 'có'. Vậy hãy luyện tập nói 'không'. Các mục tiêu của bạn phụ thuộc vào điều đó đấy! There are only two words that will always lead you to success. Those words are yes and no. Undoubtedly, you've mastered saying yes. So start practicing saying no. Your goals depend on it!"
Danh ngôn về thành công Jack Canfield
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận