Can đảm là đức hạnh số một của con người vì nó đảm bảo...

Can đảm là đức hạnh số một của con người vì nó đảm bảo cho tất cả những hạnh phúc khác.
"Can đảm là đức hạnh số một của con người vì nó đảm bảo cho tất cả những hạnh phúc khác."
Danh ngôn tính cách Churchill
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận