Cảm ơn có thể khiến chúng ta trưởng thành báo ân có thể giúp...

Cảm ơn có thể khiến chúng ta trưởng thành, báo ân có thể giúp chúng ta thành tựu.
感恩能使我們成長,報恩能助我們成就。
"Cảm ơn có thể khiến chúng ta trưởng thành, báo ân có thể giúp chúng ta thành tựu. 感恩能使我們成長,報恩能助我們成就。"
Danh ngôn cuộc sống Hải Đào Pháp Sư
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận