Bơi Đăm rước Giá hội Thầy Vui thì vui vậy chẳng tầy rã La...

Bơi Đăm , rước Giá , hội Thầy , 
  Vui thì vui vậy, chẳng tầy rã La .
"Bơi Đăm , rước Giá , hội Thầy , Vui thì vui vậy, chẳng tầy rã La ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận