Bảo vâng gọi dạ con ơi Vâng lời sau trước con thời chớ quên...

Bảo vâng, gọi dạ, con ơi, 
  Vâng lời sau trước, con thời chớ quên.
  Công cha, nghĩa mẹ, khôn đền, 
  Vào thưa, ra gửi, mới nên con người.
"Bảo vâng, gọi dạ, con ơi, Vâng lời sau trước, con thời chớ quên. Công cha, nghĩa mẹ, khôn đền, Vào thưa, ra gửi, mới nên con người."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận