Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục.

Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục.
"Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục."
Danh ngôn giáo dục Karl Marx
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận